Yirmibir / lintian

Debian package checkerVersions in other Pardus versions
Pardus Package Version
ondokuz lintian 2.15.0
yirmiuc lintian 2.116.3