Yirmibir / cfourcc

command line tool for changing FourCC in Microsoft RIFF AVI filesVersions in other Pardus versions
Pardus Package Version
ondokuz cfourcc 0.1.2-9
yirmiuc cfourcc 0.1.2-11