Yirmibir / bind9utils

Transitional package for bind9-utilsVersions in other Pardus versions
Pardus Package Version
ondokuz bind9utils 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9
yirmiuc bind9utils 1:9.18.19-1~deb12u1